663 Bukit Timah Road
Singapore 269783  Tel.: +65 6464 7077


HCIS Graduates

HCIS-Alumni-AndrewTiong

Lim Yao Hui 2018

Chen MinZhi 2018

Miao TianQi 2018

HCIS Alumni Charlotte chang

Rong YuJun 2018

Tham Yi Rei 2018

Mean Kao Hui 2018